ஆண்டாள் Aandaal, Inde / India, Tamil Nadu (VIIIème s. / 8th century) - Tiruppavai, Pasuram 11, Stance 11, Stanza 11


PASURAM 11

Version en tamoul:


Transcription:


kaRRu(k) kaRavai(k) kaNangaL pala kaRandhu
setraar thiRalazhiya(ch) chenRu seru(ch) cheyyum
kutram onRilaadha kOvalar tham poRkodiyE
putru aravu alkul punamayilE pOdharaay
sutraththu thOzhimaar ellaarum vandhu nin
mutram pugundhu mugil vaNNan pEr paada
siRRaadhE pEsaadhE selva peNdaatti nee
eRRukku uRangum poruLElOr empaavaai


Traduction française


Tu es la fille d’un vacher qui trait beaucoup de vaches, même les plus rétives tu les subjugues et les engourdis sans exception. Ta taille est aussi menue que la partie du serpent qui entre dans un petit trou. Tu es aussi gracieuse qu’un paon de la jungle sauvage, dansant dans son habitat avec ses ailes déployées et tachetées. Réveille-toi ! Tous les camarades du voisinage sont arrivés et sont entrés dans la cour et chantent avec grâce, dans un chœur mélodieux, le nom de Krishna de la couleur d’un nuage noir. Pourtant, toi, aussi jolie que l’or, aussi fragile qu’une plante grimpante, toi, l’épouse bien-aimée de notre Seigneur favori, tu apparais imperturbable et sans voix. Pourquoi dors-tu ? Ecoute et considère, demoiselle !

English translation

Oh daughter of the cattle baron, Who milks herds of cows, And wages war on enemies And makes his enemies loose their strength, Oh Golden tendril, Oh lass who has the mount of venus, Like the hood of the snake, Wake up and come, When your flock of friends, Have come to your courtyard, And sing of Krishna , Who has the colour of the cloud, Oh rich , rich lady, How can you neither move nor talk, And lie in deep trance, And not worship our Goddess pavai.

Vues : 21

Commenter

Vous devez être membre du groupe « L'Ecole Hors les Murs - School Beyond The Walls » avant de pouvoir ajouter des commentaires!

Rejoindre L'Ecole Hors les Murs - School Beyond The Walls

Supporters

Be Creative ! Make your Difference !

Activité la plus récente

Icône de profilSolène, Bechir GHARBI, Garziz-Valente Elisabeth et 9 se sont joints à L'Ecole Hors les Murs - School Beyond The Walls
23 juin
andrea bozzi est désormais membre de L'Ecole Hors les Murs - School Beyond The Walls
23 avr.
Groupe publié par Vincent Mespoulet
19 avr.
Jan Theuninck a commenté l'article L’art est inutile de Jan Theuninck.
"cfr  Ben Vautier : "L'art est inutile, rentrez chez vous " "
17 janv.
Cécile Michels a commenté l'article L’art est inutile de Jan Theuninck.
"Quand je les ai un jour tous envoyé paître j'ai enfin eu le temps de me…"
17 janv.
Vincenzina Pace a partagé son billet sur Facebook
14 janv.
Billet de Vincenzina Pace
14 janv.
DOïNA-MARIA TUDOR a commenté la photo de DOïNA-MARIA TUDOR
Miniature

BONHEUR

"Mille MERCIS de votre commentaire, Monsieur !!!      Que le Nouvel An exauce…"
30 déc. 2013
Rezki a commenté la photo de DOïNA-MARIA TUDOR
Miniature

BONHEUR

"Très jolie photo. J'adore !!"
30 déc. 2013
Hassina a partagé son billet sur Facebook
18 déc. 2013
Hassina a partagé son billet sur Facebook
18 déc. 2013
Terra Hocine a mis à jour son profil
15 déc. 2013

Badge

Chargement en cours…

© 2014   Créé par Vincent Mespoulet.   Sponsorisé par

Badges  |  Signaler un problème  |  Conditions d'utilisation